Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU MYSTYLECO. CZ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACE

PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY
 2. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DORUČENÍ
 3. REKLAMACE PRODUKTU

MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. LICENCE
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vzor formuláře odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Internetový obchod www. mystyleco.cz respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží dle zákona. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než zákonná ustanovení chránící práva spotřebitelů jsou neplatná a místo nich platí tato zákonná ustanovení. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod dostupný na adrese www. mystyleco.cz provozuje společnost My Style s.r.o., se sídlem Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném u městského soudu v Praze, C 108993/MSPH. IČO: 27370283, DIČ: CZ27370283. Adresa elektronické pošty: contact@mystyleco.cz., číslo kontaktního telefonu: (+420) 272 075 500.
 2. Použití internetového obchodu vyžaduje, aby koncová zařízení a komunikační systém používaný zákazníkem splňovali technické požadavky.
 3. Obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XII. obchodních podmínek, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).
 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky nebo rezervace zákazníkem.
 5. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
 6. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACE

Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby:

PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Hlavní vlastnosti používání dle předmětu poskytování a způsobu komunikace se zákazníkem se stanoví pro každý výrobek zvlášť nebo jiným způsobem vhodným pro daný produkt v rámci internetového obchodu.
 2. Prodávající může vytvořit objednávku zboží následujícím způsobem:

ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY

 1. Prodávající umožní zákazníkovi zásadně, s výhradou části XI. odst. 5, různé způsoby platby dle kupní smlouvy, zejména:
 2. Aktuální platební možnosti jsou k dispozici na stránkách internetového obchodu pod odkazem "Platba" a na stránce každého zboží, včetně okamžiku projevení zájmu zákazníkem o vytvoření kupní smlouvy. Dostupné způsoby platby mohou záviset na zvoleném způsobu doručení nebo na produktu. Dostupné způsoby platby mohou být změněny v případě vytvoření několika objednávek zároveň s ohledem na produkty v nich obsažené. 
 3. Osobní odběr zboží v prodejně je možný zejména v rámci rezervace daného produktu. V případě vytváření několika objednávek nebo rezervací najednou – týká se informace všech produktů vybraných zákazníkem.
 4. Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.
 5. V případě neobdržení platby prodávajícím v případě, že si zákazník zvolil platbu předem, tj. platbu bankovním převodem, elektronickou platbu, nebo platbu platební kartou, ZSP může kontaktovat zákazníka s výzvou k zaplacení, a to včetně zaslání e-mailu. Nezaplacení do 3 dnů od dokončení objednávky, ani v náhradní lhůtě dalších 2 dnů bude mít za následek nepřijetí nabídky obsažené v objednávce zákazníka. Zákazník může rovněž až do okamžiku odeslání objednávky objednávku zrušit, a to prostřednictvím ZSP, to nemá vliv na jeho právo na odstoupení od smlouvy – neplatí to však pro produkty neprefabrikované vyrobené na přání zákazníka nebo podle jeho individuálních potřeb.
 6. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je zákazník povinen provést platbu při obdržení zásilky. Odmítnutím přijetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí, se ukončuje kupní smlouva. Zákazník může objednávku zrušit i v určeném termínu, aniž by to mělo nějaké následky, aniž by bylo dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy – neplatí to však pro produkty neprefabrikované vyrobené na přání zákazníka nebo podle jeho individuálních potřeb. 

NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY

 1. Dodání je možné na území Česka a vybraných zemí, které jsou uvedeny pod odkazem „Termín a způsob doručení“ internetového obchodu a stránce daného zboží.
 2. Dodání zboží zákazníkovi je úplatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Aktuálně dostupné způsoby dopravy a ceny dodání zboží jsou uvedeny pod odkazem „Termín a způsob doručení“ internetového obchodu a na stránce každého zboží, a to i v době, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou. 
 3. Dostupné metody doručování mohou záviset na způsobu platby vybraném zákazníkem nebo od produktu. Dostupné způsoby doručení mohou být změněny v případě vytvoření několika objednávek zároveň s ohledem na produkty v nich obsažené.
 4. Celková doba doručení zboží zákazníkovi se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany prodávajícího a dodání zboží ze strany dopravce.
 5. Termín dodání zboží zákazníkovi je max. 14 pracovních dnů, pokud není v popisu zboží nebo v objednávce uvedený kratší termín. 
 6. Doba přípravy objednávky přepravy ze strany prodávajícího je vždy uvedena na stránce jednotlivého zboží a počítá se od (začátek lhůty doručení):

REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy kupující zboží převzal:

MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy contact@mystyleco.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.
 3. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/ nebo na internetové adrese pro řešení sporů on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží (což znamená prodloužení 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené ZOS). K zachování lhůty stačí, pokud zákazník před jejím uplynutím učinění prohlášení prodávajícímu. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy může být učiněno např:

LICENCE

 1. Výhradní práva k obsahu zveřejněném nebo umístěném v internetovém obchodě prodávajícího nebo jeho dodavatelů, zejména autorská práva, název internetového obchodu (obchodní značka), která je součástí systému grafiky, software (včetně aplikace) a práva k databázím podléhají právní ochraně a jsou v držení prodávajícího nebo subjektu, s nímž prodávající uzavřel příslušnou smlouvu. Zákazník je oprávněn výše uvedené používat běžným způsobem. Obsah, včetně aplikace, je poskytován zdarma stejně jako obsah zveřejněný a šířený jinými zákazníky v souladu se zákonem v internetovém obchodě, ale pouze pro osobní potřebu a pro správné používání internetového obchodu, a to na celém světě. Jiné užití obsahu, včetně aplikace, je přípustné pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného subjektu.
 2. Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v internetovém obchodě (mimo jiné prostřednictvím aplikace), zejména grafiky, komentářů, názorů nebo informací na účtu nebo jinde v internetovém obchodě uděluje prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, uložení v paměti počítače, změně, odstranění, doplňování, veřejné produkci, veřejnému zobrazování, reprodukování a šíření (zejména na internetu) takového obsahu na celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat podlicence v rozsahu odůvodněném pro plnění kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb (včetně provozu a rozvoje internetového obchodu). Zákazník také uděluje oprávnění prodávajícímu samotnému nebo prostřednictvím třetí strany provádět vývoj, přizpůsobení, zpracování a překlad díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákazník není oprávněn udělit licence uvedené v tomto odstavci. 2, zavazuje se získat pro prodávajícího takové licence.
 3. Bez ohledu na předchozí ustanovení Aplikace je předmětem majetkových autorských práv prodávajícího. Spolu s instalací aplikace na mobilního zařízení zákazníka, uděluje prodávající nevýhradní licenci k používání aplikace běžným způsobem, včetně kopírování aplikace pouze v souvislosti s jejím stahováním do svého mobilního zařízení, instalací a spouštěním aplikace na mobilním zařízení zákazníka. Zákazník může nainstalovat aplikaci na libovolný počet svých mobilních zařízení, avšak na jednom mobilním zařízení může být nainstalována pouze jedna kopie aplikace.
 4. Zákazník není zejména oprávněn překládat, přizpůsobovat, změnit rozložení nebo provádět jakékoliv další změny v aplikaci, včetně jejího zdrojového kódu, s výjimkou případů povolených zákonem, zákazník není oprávněn používat aplikaci pro komerční účely.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány prodávajícím jako správcem osobních údajů.
 2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro účely založení účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy, nebo provedení rezervace.
 3. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou přístupné pod odkazem „Podmínky ochrany osobních údajů“ zveřejněným na stránkách v internetového obchodu.

UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Prodávající může kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX. těchto obchodních podmínek zákazníkovi s jednoměsíční výpovědní lhůtou z těchto vážných důvodů:

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

 1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
 3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.
 5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
 6. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, může prodávající ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci uzavřenou dle obchodních podmínek s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.
 7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.
 8. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do šesti tisíc korun českých.
 9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.
 10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou závazné od  28.04.2020.
 2. Smlouvy uzavírané prodávajícím se uzavírají v českém jazyce.
 3. Zajištění, zabezpečení a zpřístupnění příslušných ustanovení Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou probíhá zasláním e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
 4. Zajištění, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení nezbytných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se uskuteční prostřednictvím zaslání potvrzením objednávky na e-mail zákazníka a přiložením dokumentů obsahujících specifikaci objednávky a daňové doklady o koupi k zaslanému zboží. Obsah kupní smlouvy je dále zaznamenán a uložen v IT systému internetového obchodu.
 5. Prodávající provádí technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných funkcí nebo služeb v rámci smlouvy o poskytování služeb. Používání elektronických služeb je spojeno s typickými riziky spojenými s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo neoprávněný přístup.
 6. Prodávající informuje a zákazník bere na vědomí, že využívání internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo aplikace, včetně vytváření objednávek, stejně jako telefonický kontakt s ZSP, může být spojeno s nutností vynaložit náklady na připojení k internetu (za poplatek pro přenos dat) v souladu s tarifem poskytovatele služeb, kterého zákazník využívá.
 7. Na otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).
 8. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.

Správcem Vašich osobních údajů My Style s.r.o., se sídlem Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika. Adresa elektronické pošty: contact@mystyleco.cz., číslo kontaktního telefonu: (+420) 272 075 500

Chcete-li odebírat náš newsletter – uveďte svou e-mailovou adresu. Její uvedení je dobrovolné, ale pokud to neuděláte, nebudete moci odebírat newsletter.
Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely My Style s.r.o. a našich potenciálních partnerů – abychom Vám mohli zasílat e-mailem atraktivní reklamy a nabídky (slevy). Pokud v budoucnu uvedete své dodatečné údaje, mohou být také zpracovány za účelem zasílání (Vám adresovaných) zpráv prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo s dodatečným souhlasem, na mobilní telefon. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely jsou Pravidla newsletteru – smlouva uzavřená mezi Vámi a Mystyleco.cz Vaše údaje budeme také zpracovávat pro účely spojené s potenciální možností vzniku sporů při realizaci smlouvy (právním základem jejich zpracování je v takovém případě náš odůvodněný zájem). Samozřejmě se můžete z newsletteru odhlásit, a to i s možností odhlášení v omezeném rozsahu, např. pouze ze zasílání zpráv na telefon.

V závislosti mj. na Vaší aktivitě v rámci našich webových stránek a našeho profilu na sociálních sítích s využitím Vámi uvedené e-mailové adresy (např. zda si založíte účet v našem obchodě a jaké výrobky kupujete) nebo také souhlasu s používáním cookies můžeme newsletter lépe přizpůsobit právě pro Vás (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu, díky čemuž můžeme newsletter lépe přizpůsobit pro konkrétní skupinu našich klientů, např. jinak bude vypadat newsletter určený pro muže a jinak pro ženy, přičemž neomezujeme různým skupinám klientů přístup k zajímavým nabídkám a neovlivňujeme zásadně jejich rozhodnutí). Samozřejmě máte právo proti těmto činnostem podat stížnost (právním základem zpracování údajů je v tomto případě náš odůvodněný zájem případně odůvodněný zájem našich partnerů jako tzv. třetí strany – marketingová činnost). Pokud jste starší 18 let a udělili jste k tomu souhlas – analýza Vaší aktivity na internetu nám poslouží také k tvoření a představování Vám určených reklam a nabídek (slev) naprosto přizpůsobených Vašim preferencím, které zásadním způsobem mohou ovlivnit Vaše uživatelské rozhodnutí - v tomto případě

Vás však prosíme o souhlas s takovým jednáním. Od obvyklého “profilování” (tedy např. přizpůsobování se našich zpráv, bannerů Vašim zájmům) takové jednání se liší tím, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit Vaše volby jako spotřebitele, takže v důsledku může být zaslána velice výhodná, časově omezená nabídka na zboží zaměřená výhradně na Vás na základě historie Vašich nákupů a aktivity na našich stránkách, k níž nebudou mít přístup jiní naši zákazníci. Zpravidla, čím častěji budete využívat našich služeb a nakupovat naše výrobky, tím lepší akční nabídky a překvapení Vám můžeme připravit. Základem této činnosti je však Váš dobrovolný souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat – nebude to však mít vliv na zákonnost zpracování, které provedeme před jeho odvoláním. Díky využívání pokročilých technologií náš obsah často rozvíjíme a pomocí našeho systému automaticky zasíláme, díky čemuž se můžete rychle seznámit s nejaktuálnějším obsahem.

Stanovené kategorie vašich údajů budeme zpravidla zpracovávat až do okamžiku vašeho odhlášení z newsletteru, nebo podání stížností proti jejich zpracování, a v rozsahu zpracování, jenž je prováděno na základě vašeho souhlasu, až do okamžiku dokud nebude souhlas odvolán, ledaže by nás právní předpisy zavazovaly k delšímu zpracovávání těchto údajů, nebo je budeme nuceni uchovávat z důvodů potenciálních nároků, a to po dobu jejich promlčení stanovenou právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. – podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů; – převést své osobní údaje, např. k jinému správci (ledaže by základem jejich zpracování byl právně odůvodněný zájem správce); – na přístup ke svým osobním údajům, včetně žádosti o vydání jejich kopie; - podání námitek na zpracování osobních údajů, pokud důvodem pro zpracovávání je oprávněný zájem; – požádat o úpravu , omezení zpracování nebo odstranění svých údajů a odhlášení z newsletteru. Vaše údaje můžeme předat subjektům, které nám pomáhají provádět zasílání e-mailových zpráv v rámci newsletteru (např. nás podporují při marketingových kampaních), zajišťují podporu a fungování našich nástrojů a informačních a komunikačních systémů (např. uchovávání údajů), realizují zásilky a zajišťují běžné právní služby, provádějí audity atd.

Dále v rámci výše uvedených činností, můžeme Vaše údaje předat i společnostem z naší kapitálové skupiny. Vaše údaje můžeme výjimečně předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EHP), ale pouze v nezbytném rozsahu, spojeném se službami, které nám poskytují, zejména informačních (např. uchovávání údajů v cloudu) a podporujících funkcionality internetového obchodu a aplikace. Ke zpracování údajů našimi partnery mimo EHP může docházet především ve Spojených státech (USA). Bezpečnost Vašich údajů zajišťují námi použitá zabezpečení, mj. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši partneři spadali do programu tzv. Privacy Shield. Kopii svých údajů předávaných do států mimo EHP můžete obdržet zejména v případě kontaktujete-li našeho inspektora ochrany údajů.